Rynek niepubliczny to gałąź rynku kapitałowego, na którym są zawierane transakcje indywidualne pomiędzy emitentem oraz inwestorami lub między inwestorami. Obrót na tym rynku dokonuje sie bez pośrednictwa Giełdy Papierów Wartościowych. Oferta nabycia akcji czy dłużnych papierów wartościowych jest kierowana bezpośrednio do wybranych inwestorów w liczbie nie większej niż 99. Warunki sprzedaży i nabycia instrumentów finansowych są ustalane indywidualnie dla każdej transakcji.