Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo realizacji transakcji na najwyższym poziomie.

Sprzedaż-kupno akcji odbywa się na podstawie umowy cywilno prawnej. Umowa jest sporządzana w trzech jednobrzmiących egzemplarzach. Poszczególne egzemplarze trafiają do stron umowy oraz do Zarządu spółki, której akcje są przedmiotem umowy. Ważnym elementem każdej umowy jest oświadczenie Sprzedającego z prośbą o dokonanie wypisu z księgi akcyjnej oraz oświadczenie Kupującego z prośbą o dokonanie wpisu do księgi akcyjnej. Ostatnim etapem zawieranej umowy jest wniosek Kupującego o wystawienie imiennego Odcinka Zbiorowego potwierdzającego własność nabytych akcji.

Inwestycje wybierane są bardzo starannie, jedynie w spółki strategiczne dla Państwa polskiego.